Logo cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 Informace, inovace, vzdělávaní = rozvoj podnikání Logo Európskej Únie
Európska Únia
Európsky fond
regionálneho rozvoja
Spoločne bez hraníc

Úvod


Trnavská regionálna komora SOPK v rámci programu cezhraničnej spolupráce „Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013“ realizuje projekt „Informace, inovace a vzdělávání = rozvoj podnikání“.

Partner projektu

Okresní hospodářská komora Hodonín

Trvanie projektu

11/2008 - 10/2011


Hlavný cieľ projektu

Podpora rozvoja podnikateľského a inovačného prostredia s orientáciou na využitie potenciálu cezhraničného regiónu pre vytváranie cezhraničných sietí predovšetkým v oblasti rozvoja služieb s vysokou pridanou hodnotou a inovačných odvetví priemyselnej výroby.


Ciele projektu:

 • posilnenie vzájomnej spolupráce,
 • spoločné prístupy k rozvoju ľudských zdrojov a vzdelanosti,
 • podpora inovačných aktivít u firiem,
 • zlepšenie cezhraničných rozvojových aktivít v oblasti hospodárstva,
 • podpora využitia IT pre malých a stredných podnikateľov,
 • vytvorenie informačnej a poradenskej štruktúry pre podnikateľov v cezhraničnom regióne,
 • využitie potenciálu turizmu pre nárast jeho ekonomického významu v cezhraničnom regióne.


Aktivity projektu:

 • Konferencie
 • Spoločná účasť na veľtrhoch v Brne a v Trenčíne
 • Jednodenné stáže pracovníkov hospodárskych komôr
 • Klubové stretnutia
 • Odborné semináre s využitím IT
 • Inovačné poradenstvo
 • Kooperačný katalóg
 • Počet osôb zúčastnených na školeniach a seminároch
 • Zriadenie nových internetových stránok na podporu podnikania v cezhraničnom regióne
 • Počet vytvorených pracovných miest obsadených ženami v oblasti MSP
 • Objem poskytnutých služieb v oblasti MSP
 • Počet realizovaných alebo inovovaných komunikačných systémov alebo technológií
 • Počet osôb zúčastnených na školeniach alebo seminároch
 • Počet vytvorených pracovných miest obsadených ženami
 • Objem poskytnutých služieb v oblasti MSP

© Slovenská obchodná a priemyselná komora