Logo cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 Informace, inovace, vzdělávaní = rozvoj podnikání Logo Európskej Únie
Európska Únia
Európsky fond
regionálneho rozvoja
Spoločne bez hraníc

Inovačné poradenstvo


V rámci tejto aktivity môžeme zabezpečiť bezplatné poradenstvo firmám, ktoré majú inovačný, najmä vývojovo, výskumný potenciál. Týmto firmám bude poskytnutá podpora vo forme konzultačných služieb externého experta.

Cieľom tejto aktivity je podporiť inovačný potenciál a transfer know-how vo firmách. V rámci projektu môžeme takto podporiť 5 firiem.

V prípade, že máte záujem využiť túto príležitosť, ktorá by mohla priniesť do Vašej firmy, Vášho výrobného programu, nové myšlienky prosím kontaktujte nás, čo najskôr.

Prvé inovačné poradenstvo sa uskutočnilo pre firmu Lycos - Trnavské sladovne, spol. s.r.o. v oblasti výroby sladu pšeničného. Ako externý poradca pre inovácie v tejto oblasti pôsobil Ing. Juraj Čajko, ktorý má dlhoročné skúsenosti v tejto oblasti. Išlo predovšetkým o možnosti výroby sladu na základe technického a technologického stavu zariadení v sladovni. Predmetom poradenstva bolo aj preskúmanie využitia sladu pre odberateľov a boli navrhnuté 3 druhy sladov pre výrobu.

Druhé inovačné poradenstvo sme začali realizovať od septembra 2010. Bude pre oblasť vytvorenia nového technického riešenia súvisiaceho s výrobou stravovacích doplnkov. Predmetom inovačného poradenstva bude pomoc pri odbornom posúdení, technickom spracovaní a právnom poradenstve v oblasti duševného vlastníctva pre vyššie zmienenú oblasť. Poradcom pre túto inováciu bude zástupca Patentového úradu Piešťany.


Tretie inovačné poradenstvo sa začne realizovať v priebehu marca 2011 a bude zamerané na inovácie etikiet, grafických návrhov s cieľom zvýšiť ich estetickú stránku a vizáž produktov, tak aby vyhovovali terajším požiadavkám trhu. Táto inovácia pomôže predajnosti výrobkov.


Štvrté inovačné poradenstvo bolo zamerané na racionalizáciu vnútropodnikového riadenia, evidenciu vnútropodnikových výkonov, postupov, merania výkonov a kalkulácií a postupov merania procesov výroby s cieľom vytvorenia predpokladov pre dosahovanie hospodárnosti a efektívnosti činnosti


Piate inovačné poradenstvo je zamerané na oblasť marketingovej podpory a inovácie internetovej stránky a na zavedenie nových marketingových nástrojov podpory predaja.


© Slovenská obchodná a priemyselná komora