Logo cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 Informace, inovace, vzdělávaní = rozvoj podnikání Logo Európskej Únie
Európska Únia
Európsky fond
regionálneho rozvoja
Spoločne bez hraníc

Jednodenné stáže pracovníkov hospodárskych komôr


Dňa 2. – 3. 3. 2009 sa v Uherskom Hradisti uskutočnilo stretnutie pracovníkov obchodných a priemyselných komôr Trnavy, Hodonína, Uherského Hradiště, Trenčína, Žiliny, Ostravy a Kroměříža. Zástupcovia sa na tomto stretnutí oboznámili s projektmi jednotlivých komôr v československom príhraničí, ktoré realizujú v rámci OP PS SR-CR. Informovali sa tiež o aktivitách ktoré momentálne realizujú a aktivitách, ktoré by mohli v budúcnosti spoločné realizovať.


Dňa 11.4.2011 jednodňová stáž v rámci konferencie v Prušánkoch - Nechory ČR


Dňa 26.4.2011 sa v priestoroch Trnavskej RK SOPK uskutočnila stáž pracovníkov partnerských obchodných kmôr. Partneri sa informovali o aktivitách v rámci projektu , ale aj mimo neho. Vymenili si skúsenosti o svojej činnosti, ktoré môžu obohatiť aktivity komôr. Zástupcovia VP si prezreli priestory Trnavskej RK SOPK a ich vybavenie. V rámci stretnutia diskutovali o aktivitách projektu, plnenia ukazovateľov projektu, rozpočte projektu a príprave katalógu a záverečnej konferencie. Partneri sa sústredili hlavne na aktivitu – príprava katalógu. Ujednotili sa na štruktúre, kde úvodná časť bude venovaná projektu,príhovorov predsedov bchodných komôr, predsedov samosprávnych krajov a charakteristike regiónov z hľadiska ekonomiky. Katalóg firiem bude delený podľa odborov.


Dňa 17.8.2011 sa v priestoroch OHK Hodonín uskutočnila ďalšia stáž pracovníkov Trnavskej RK SOPK a OHK Hodonín.Pracovníci Trnavskej RK SOPK si prezreli nové priestory OHK Hodonín, zariadené v rámci daného projektu. Oboznámili sa so službami, ktoré OHK Hodonín poskytuje pre svojich členov, aktivitami, realizovanými projektami, strukturou českej obchodnej komory a štruktúrou OHK Hodonín. Pracovníci OHK Hodonin informovali o spolupráci s mestom Hodonín, obcami v regióne i o spolupráci s inými českými obchodnými komorami. Predstavitelia Trnavskej RK SOPK o rovnakom informovali zastupcov OHK Hodonín. Na tomto stretnutí sa zúčastnili i predstavitelia Obchodnej komory Trenčín a Uherské Hradište, čo bolo pridanou hodnotou tejto stáže. Stáž bola pre všetkých účastníkov podnetná, dozvěděli sa nové informácie, získali nové podnety ako zatraktivnit služby pre podnikateľov. Predstavitelia OHK Hodonín a Trnavskej RK SOPK diskutovali aj o danom projekte, o zrealizovaných a pripravovaných aktivtách najmä sa venovali príprave záverečnej konferencie, ktorá bude 22.9.2011 v Trnave. Spoločne diskutovali aj o príprave projektov v rámci aktuálnej výzvy CS SR-ČR, kde bolo dohodnuté, že partneri predložia dva projekty na danú výzvu. Do konca augusta 2011 si vymenia a dohodnú ideové zámery, ktoré neskôr rozpracujú v projektovej žiadosti..

© Slovenská obchodná a priemyselná komora