Logo cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 Informace, inovace, vzdělávaní = rozvoj podnikání Logo Európskej Únie
Európska Únia
Európsky fond
regionálneho rozvoja
Spoločne bez hraníc

Základy účtovníctva


Seminár bol určený pre širokú verejnosť a zameraný najmä na zvyšovanie ekonomickej gramotnosti zamestnancov spoločností s dôrazom na porozumenie základných princípov v účtovníctve a ekonómii.

Konkrétnym cieľom seminára bolo oboznámiť účastníkov o hlavných pojmoch z oblasti účtovníctva, porozumieť základnej štruktúre Súvahy a Výkazu ziskov a strát, vedieť vysvetliť účel inventúry, kalkulovať lineárne odpisy, rozanalyzovať Účet ziskov a strát vo vertikálnej forme a hlavne získať informácie o problémoch, rizikách a inováciách v danej problematike. Metodika bola realizovaná novými formami výučby so zameraním na prax a s využitím moderných prezentačných techník. V priebehu seminára bol poskytnutý priestor aj na príklady, prípadové štúdie a diskusiu.

foto1 foto2
© Slovenská obchodná a priemyselná komora