Logo cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 Informace, inovace, vzdělávaní = rozvoj podnikání Logo Európskej Únie
Európska Únia
Európsky fond
regionálneho rozvoja
Spoločne bez hraníc

Kalkulácia nákladov a tvorba cien


Seminár bol určený pre širokú verejnosť, najmä pre manažérov veľkých a stredných podnikov, ale aj pre majiteľov malých firiem, začínajúcich podnikateľov, študentov, zástupcov rôznych organizácií, ktorí sa chcú vzdelávať v oblasti podnikovej ekonomiky ako aj nezamestnaných.

Zameraný bol na zvyšovanie ekonomickej gramotnosti zamestnancov spoločností. Účastníci kurzu získajú vedomosti a praktické skúsenosti z z oblasti finančného účtovníctva a kalkulácie nákladov, byť schopný definovať a vysvetliť výrazy ako fixné náklady, variabilné náklady. Dôležité je vedieť stanoviť dlhodobú a krátkodobú spodnú cenovú hranicu. Orientovať sa v problematike cenovej politiky, vedieť vypočítať maržu, kalkuálcie nákladových a hospodárskych stredísk. Hlavným cieľom je však získať informácie o problémoch, rizikách a inováciách v danej problematike.

Metodika bola realizovaná novými formami výučby so zameraním na prax a s využitím moderných prezentačných techník V priebehu seminára sa analyzovali konkrétne prípady z praxe, ako aj rôzne prípadové štúdie.

foto1 foto2
© Slovenská obchodná a priemyselná komora