Logo cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 Informace, inovace, vzdělávaní = rozvoj podnikání Logo Európskej Únie
Európska Únia
Európsky fond
regionálneho rozvoja
Spoločne bez hraníc

Obchodné právo


Seminár bol určený pre širokú verejnosť, najmä pre manažérov veľkých a stredných podnikov, ale aj pre majiteľov malých firiem, začínajúcich podnikateľov, študentov, zástupcov rôznych organizácií, ktorí sa chcú vzdelávať v oblasti podnikovej ekonomiky ako aj nezamestnaných.

Zameraný bol na zvyšovanie ekonomickej gramotnosti zamestnancov spoločností. Účastníci kurzu získajú vedomosti a praktické skúsenosti o hlavných pojmoch z oblasti obchodného práva a obchodných záväzkových vzťahov. Účastníci budú poznať prehľad základných právnych foriem podnikania na Slovensku a ich charakteristiku, ako aj čo je to kúpna zmluva, jej zákonné náležitosti. Tiež budú vedieť vysvetliť základné pravidlá zastupovania, pojem prokúra a vymenovať hlavné prvky záznamu v Obchodnom registri.

Metodika bola realizovaná novými formami výučby so zameraním na prax a s využitím moderných prezentačných techník V priebehu seminára sa analyzovali konkrétne prípady z praxe, ako aj rôzne prípadové štúdie.

foto1 foto2
© Slovenská obchodná a priemyselná komora